Van goed naar beter

Voor de toekomstige welvaart van Nederland is het cruciaal dat de talenten van mensen zoveel mogelijk worden ontwikkeld. De steeds sneller veranderende arbeidsmarkt zorgt ervoor dat dit belangrijk blijft. Onze economie, nu en in de toekomst, vraagt om vakmensen die nog beter zijn opgeleid, creatief en flexibel inzetbaar zijn. Dat stelt ook hoge eisen aan ons middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Hoewel het Nederlandse beroepsonderwijs in internationaal opzicht goed presteert, blijkt uit het Onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs over schooljaar 2012-2013 (PDF, 7.6 MB) dat de kwaliteit van het mbo de afgelopen tien tot vijftien jaar nagenoeg op een gelijk niveau is gebleven. Een versterking van die kwaliteit is daarom op zijn plaats.

Toekomstbestendig mbo

Met de implementatie van de maatregelen uit het actieplan Focus op Vakmanschap 2011-2015 (PDF, 122 KB) werken mbo-instellingen aan een betere onderwijskwaliteit. Om ervoor te zorgen dat het mbo ‘toekomstbestendig’ is, wordt mbo-instellingen gevraagd aanvullend hierop extra inspanningen te plegen om de kwaliteit verder te verhogen, zoals beschreven in de beleidsbrief Ruim Baan voor Vakmanschap (PDF, 667 KB). Het maken van kwaliteitsafspraken met mbo-instellingen is hier een onderdeel van.

Kwaliteitsafspraken

Het doel van de kwaliteitsafspraken is de kwaliteit van het mbo-onderwijs te verbeteren door instellingen te stimuleren op maat in hun onderwijs te investeren en hen te prikkelen hun onderwijsopbrengsten te verhogen. Dat gebeurt door het beschikbaar stellen van extra financiële middelen (investeringsbudget en resultaatafhankelijk budget) en door het systematisch beschikbaar stellen van informatie over de resultaten van individuele mbo-instellingen.

Kwaliteitsplan

Om in aanmerking te komen voor het investeringsbudget, ondertekent de instelling de overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo en stelt de instelling een kwaliteitsplan op. Dit kwaliteitsplan gaat over de verbetering van de algemene onderwijskwaliteit en richt zich op zes landelijk geformuleerde beleidsthema’s: professionalisering (ook van examenfunctionarissen), intensivering van het taal en rekenonderwijs, kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bpv), excellentie, voortijdig schoolverlaten (vsv), waaronder de kwetsbare jongeren vallen, en studiewaarde.

www.kwaliteitsafsprakenmbo.nl

Op deze website vindt u alle informatie rondom de kwaliteitsafspraken. De site houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, licht de belangrijkste thema’s toe, geeft inzicht in de stappen waarvan verwacht wordt dat u ze als instelling doorloopt en de beschikbare middelen voor de kwaliteitsafspraken. Daarnaast geeft de website toegang tot de belangrijkste documenten, waaronder de Regeling kwaliteitsafspraken mbo (PDF, 1.1 MB) en het Bestuursakkoord MBO 2014 (PDF, 175 KB). Daarnaast vindt u hier de contactgegevens van de mbo-accountmanagers.

We gaan samen aan het werk. Kwaliteit maakt ons mbo sterk!

NB deze website is nog in ontwikkeling. Het kan dus zijn dat u pagina's aantreft die (nog) niet volledig zijn. We werken er hard aan om alles zo spoedig mogelijk in- en aangevuld te hebben. Bij voorbaat dank voor uw begrip.