Deze mbo-instelling valt onder regio Friesland Noord.

Contactgemeente: Leeuwarden

Overige gemeenten: Ameland, Boarnsterhim, Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Harlingen, Het Bildt, Kollumerland c.a., Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menameradiel, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland

AOC Friesland Nordwincollege

Locatie
Professor Wassenberghstraat 3
Buitenpost
0511 541 598

Locatie
Harste 2
Sneek
0515 414 095

Contactpersoon: Baukje de Jager
T 06-43365634
E bjager@leeuwarden.nl