Vsv-regelingen in werking getreden

Op 30 september jl. zijn de Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv mbo en de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Eerder al, op 7 september werd de Regeling resultaatsafhankelijke bekostiging vsv vo gepubliceerd.

Met het programma ‘Aanval op schooluitval’ is het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) de afgelopen jaren stevig teruggedrongen. In 2002 verlieten nog 71.000 jongeren voortijdig, zonder startkwalificatie, het onderwijs. Dankzij de inzet van betrokkenen in het onderwijs en bij gemeenten is de doelstelling van maximaal 25.000 nieuwe vsv’ers in 2016 behaald. Dat is een prestatie van formaat. De urgentie om vsv aan te pakken blijft hoog: nog steeds gaan elk jaar bijna 25.000 jongeren zonder startkwalificatie van school. Daarom heeft het kabinet een nieuwe doelstelling geformuleerd van maximaal 20.000 nieuwe vsv’ers per jaar in 2021. Het kabinet stelt daar middelen voor ter beschikking aan individuele scholen en onderwijsinstellingen, aan gemeenten en aan regio’s. Daartoe is een pakket aan regelingen gemaakt:

1) resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo (€ 17,1 miljoen per jaar)

2) resultaatafhankelijke bekostiging vsv mbo (€ 36,5 miljoen per jaar)

3) regionale aanpak vsv (€ 30,4 miljoen per jaar via contactschool en € 21,85 per jaar miljoen via de contactgemeente.

Nieuwe regeling voor resultaatafhankelijke vsv-beloning voor mbo-instellingen

Per mbo-niveau zijn normen vastgesteld die behaald moeten worden teneinde de landelijke doelstelling van maximaal 20.000 vsv’ers in 2021 te realiseren.

Haalt een instelling de norm, ontvangt zij extra middelen als stimulans voor de effectieve bestrijding van vsv. Instellingen die de norm (nog) niet halen maar wel verbetering ten opzichte van voorgaande jaren laten zien, kunnen toch in aanmerking komen voor een deel van de bekostiging. Voor de resultaatafhankelijke beloning is in totaal € 36,5 miljoen beschikbaar. Alle mbo-instellingen ontvangen tevens een vast bedrag om vsv op de eigen instelling te kunnen bestrijden. Met ingang van 1 januari 2017 wordt hiervoor € 4,1 mln.  beschikbaar gesteld via het investeringsbudget van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo.

Aanvraag regionale subsidie kan worden ingediend

Op grond van de Regeling regionale aanpak vsv 2017 Kunnen onderwijsinstellingen  en gemeenten gezamenlijk middelen aanvragen voor de uitvoering van hun  regionaal programma vsv. De middelen worden deels in de vorm van subsidie aan de contactscholen toegekend ( € 30,4 miljoen) en deels in de vorm van een specifieke uitkering aan de contactgemeenten  (€21,85 miljoen). 

De contactscholen en contactgemeenten in de RMC-regio kunnen hun aanvraag, bestaande uit een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier plus het  regionaal programma, vanaf 1 oktober opsturen naar DUO. De aanvragen moeten uiterlijk op 15 oktober zijn verstuurd. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt de subsidie in december 2016 verstrekt.