Facilitering door OCW en MBO in Bedrijf

Zowel bij het opstellen van het kwaliteitsplan als bij de uitvoering daarvan worden mbo-instellingen gefaciliteerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

OCW

Het mbo-accountmanagement (klik hier voor de contactgegevens) faciliteert de mbo-instellingen in het bijzonder bij de totstandkoming en de uitvoering van het kwaliteitsplan en krijgt een bijzondere opdracht in de aanpak van de kwetsbare jongeren.

De facilitering gebeurt in eerste instantie bij de totstandkoming van het kwaliteitsplan: OCW stelt relevante (stuur)informatie beschikbaar die een instelling kan gebruiken om gericht te kunnen werken aan verdere kwaliteitsverbetering. Hieronder vallen onder andere de handreiking kwaliteitsplan mbo, de handreiking verbeterplan bpv, deze website, regiobijeenkomsten (begin 2015) en kwantitatieve informatie over de instelling zelf, die wordt gebundeld in de mbo-instellingsrapportage.

MBO in Bedrijf

Het programmamanagement MBO in Bedrijf (de opvolger van MBO15) beoordeelt de kwaliteitsplannen en legt zijn bevindingen vast in een advies aan de instelling. Afhankelijk van de inhoud van het kwaliteitsplan voert MBO in Bedrijf gesprekken met de betreffende instelling met het oog op aanvulling en/of verbetering van het plan. Hierbij wordt het afwegingskader uit de Overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo gebruikt. De advisering over het kwaliteitsplan heeft geen gevolgen voor de verstrekking van de aanvulling op de bekostiging, met uitzondering van het thema excellentie. Daarnaast stelt MBO in Bedrijf een voortgangsrapportage op sectorniveau op.

MBO in Bedrijf voert gedurende de periode 2016-2019 in het tweede kwartaal van elk jaar met iedere mbo-instelling een gesprek over de voortgang van de uitvoering van het kwaliteitsplan. De tussenrapportages die de instellingen maken zijn de basis voor dit gesprek. MBO in Bedrijf stelt vervolgens een advies per mbo-instelling en een voortgangsrapportage op sectorniveau op.

Planning

Om u zo goed mogelijk overzicht te geven vindt u hieronder een overzicht van de belangrijkste stappen binnen dit traject. (Deze planning is onder voorbehoud.)

 • Handreiking voor het opstellen van het kwaliteitsplan
  De mbo-instellingen ontvangen een handreiking en een instellingspecifieke rapportage met kerncijfers ten behoeve van het opstellen van het kwaliteitsplan.
  Planning: begin december 2014
 • Indicator en de rekenregel voor resultaatafhankelijke bekostiging studiewaarde
  De hoofdlijnen van de indicator en de rekenregel worden in 2014 ontwikkeld.
  Planning: Vaststelling hoofdlijnen eind november/begin december 2014
 • Ondertekening Overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo door de mbo-instellingen
  Planning: begin 2015
 • Resultaatafhankelijke bekostiging studiewaarde 2016
  Aanvullen regeling Kwaliteitsafspraken mbo met artikelen voor resultaatafhankelijke bekostiging van studiewaarde 2016.
  Planning: publicatie medio 2015
 • Transparante informatie over resultaten
  OCW/DUO realiseert een openbare transparante nulmeting/monitor van de indicatoren voor de kwaliteitsafspraken per opleiding en mbo-instelling.
  Planning: begin 2015
 • Kwaliteitsplan ingediend
  Alle mbo-instellingen hebben hun kwaliteitsplan ingediend bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor de gestelde deadline van 30 april jl. De instellingen die een overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo hebben ondertekend en een kwaliteitsplan hebben ingediend ontvangen de aanvullende bekostiging per mei 2015.
 • Beoordeling van het Excellentieplan
  De beoordeling van het excellentieplan wordt afgerond voor 15 juli 2015. De instellingen waarvan het excellentieplan is goedgekeurd ontvangen de aanvullende bekostiging per september 2015.
  Planning: voor 15 juli 2015
 • Kwaliteit Beroepspraktijkvorming (bpv) toevoegen
  Aanvullen regeling Kwaliteitsafspraken mbo met artikelen voor resultaatafhankelijke bekostiging van kwaliteit bpv in 2017.
  Planning: begin 2016
 • Jaarlijkse verantwoording
  De instellingen verantwoorden zich op de reguliere wijze in het geïntegreerd jaardocument en stellen daarnaast een beknopte tussenrapportage op. De eerste voor 1 maart 2016.
  Planning: eerste voor 1 maart 2016
 • Midterm review in 2017/2018
  De kwaliteitsafspraken worden in 2017 tussentijds geëvalueerd (midterm review). Deze evaluatie kan leiden tot het aanpassen van de opzet van de regeling en de verdeling van het budget voor de volgende periode (2019 en verder).
  Planning: 2017