Investeringsbudget

Het investeringsbudget kunnen de instellingen gericht inzetten om de onderwijskwaliteit verder te verhogen aan de hand van een aantal landelijk vastgestelde beleidsthema’s: professionalisering (ook van examenfunctionarissen), taal en rekenen, kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bpv), excellentie, voortijdig schoolverlaten (vsv), waaronder de kwetsbare jongeren vallen, en studiewaarde.

In aanmerking komen

Om in aanmerking te komen voor het investeringsbudget dienen mbo-instellingen de overeenkomst kwaliteitsafspraken te ondertekenen en een kwaliteitsplan in te dienen. De indicator voor studiewaarde en de rekenregel worden eind 2014 na consultatie van bestuurlijke partijen vastgesteld. De Regeling Kwaliteitsafspraken mbo zal begin 2015 worden aangevuld met de artikelen voor de resultaatafhankelijke bekostiging van studiewaarde in 2016.

Informatie over welk budget voor uw instelling beschikbaar is, met uitzondering van excellent vakmanschap, vindt u hier. Dit bedrag is in mei 2015 aan uw overgemaakt.

Beschikbare middelen

Voor 2015 is €190,4 miljoen beschikbaar voor het investeringsbudget. Voor 2016, 2017 en 2018 wordt de definitieve hoogte van de bedragen voor het investeringsbudget jaarlijks bekendgemaakt in de Staatscourant (zie tabel).

Overzicht van het investeringsbudget van de kwaliteitsafspraken
Bedragen (x € 1.000.000), incl. agrarisch onderwijs 2015 2016 2017  2018
 Regeerakkoord: kwaliteitsafspraken o.a. professionalisering  56,0   56,0    56,0   56,0
 Begrotingsakkoord 2014: betere leraren/schoolleiders  14,0   14,0   17,0   17,0
 Begrotingsakkoord 2014: excellentie incl. internationalisering  24,5   24,5   24,5   24,5
 Professionalisering (huidig budget)  35,9   28,3   28,3   28,3
 Professionalisering examenfunctionarissen (huidig budget)    7,4     7,0    7,0    7,0
 Taal en rekenen (huidig budget)  52,6   52,6   52,6    52,6
 VSV (huidig budget, vanaf 2017)     4,1      4,1
 Totaal investeringsbudget 190,4 182,4 189,5 189,5

De verdeling

Bij de verdeling van de middelen van het investeringsdeel van de kwaliteitsafspraken – met uitzondering van de middelen voor excellentie – wordt het accent gelegd op de deelnemers in niveau 2. Door deze verdeling ontvangen instellingen meer middelen voor de niveau 2-studenten. De reden hiervoor is dat gebleken is dat voor deze deelnemers, mede vanwege hun vooropleiding, de meeste onderwijsinspanning geleverd moet worden om hen naar het hoogst haalbare diploma te leiden. Ook de inspanning om de taal- en rekenvaardigheden op het gewenste niveau te krijgen, zal vooral bij deze deelnemers het grootst zijn.

Het deel van het investeringsbudget dat is bedoeld voor het thema stimuleren van excellentie wordt volgens de lumpsumsystematiek verdeeld.

Documenten