Kwaliteitsplan

Hoe u de onderwijskwaliteit van uw instelling gaat verhogen en hoe u de extra middelen gaat inzetten, legt u vast in een kwaliteitsplan. Zo maken we per instelling kwaliteitsafspraken op maat. Het kwaliteitsplan dat u maakt is voor de komende vier jaar (2015-2018) van kracht.

Onderdeel van de Regeling

Het kwaliteitsplan is een belangrijk onderdeel van de Regeling (PDF, 1.1 MB). De instelling stelt het kwaliteitsplan op vanuit de drievoudige kwalificering van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo): een goede voorbereiding op het burgerschap, een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en een goede aansluiting op het hoger beroepsonderwijs. Het kwaliteitsplan is integraal en betreft de verbetering van de algemene onderwijskwaliteit van de instelling.

Zes landelijk geformuleerde beleidsthema's

Bij het opstellen van het kwaliteitsplan vormen de zeven landelijk geformuleerde beleidsthema’s de leidraad: professionalisering (ook van examenfunctionarissen), intensivering van het taal en rekenonderwijs, kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bpv), excellentie, voortijdig schoolverlaten (vsv), waaronder de kwetsbare jongeren vallen, en studiewaarde. De instellingen formuleren hun kwaliteitsplan mede met het oog op de verwachte resultaten voor voortijdig schoolverlaten (vsv) en studiewaarde.

Het kwaliteitsplan

Het kwaliteitsplan omvat de volgende onderdelen:

1. Een integrale analyse van de huidige onderwijskwaliteit binnen de instelling.

2. SMART-doelstellingen die richtinggevend zijn voor elk van de zes beleidsthema’s. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

3. Activiteiten die u in de komende vier jaar per thema gaat ontplooien. U kunt aangeven welke prioriteit u de activiteit geeft, in welke periode u met de implementatie wilt beginnen en welke middelen u hiervoor wilt inzetten vanuit het investeringsbudget voor de kwaliteitsafspraken.

4. We vragen u concreet aandacht te besteden aan de verwachte resultaten voor vsv en studiewaarde, aangezien u hier vanaf 2016 resultaatafhankelijke bekostiging voor ontvangt.

5. We vragen u om bij het opstellen van het kwaliteitsplan in gesprek te gaan met in- en externe belanghebbenden van de instelling, zoals docenten, studenten, onderwijsteams, ouders en (leer)bedrijven. Samenwerken maakt ons mbo sterk.

Om u te ondersteunen bij het schrijven van het kwaliteitsplan is een handreiking kwaliteitsplan mbo en de handreiking verbeterplan bpv ontwikkeld. Het staat u uiteraard vrij om hier gebruik van te maken.

Documenten