Tussenrapportage en Eindrapportage

MBO-instellingen stellen jaarlijks tussenrapportages op. Deze worden gebruikt om voortgangsgesprekken met de instellingen te voeren en voor het opstellen van een voortgangsrapportage op sectorniveau door MBO in Bedrijf. Financiële verantwoording over de investeringsmiddelen gebeurt op de reguliere wijze in het jaarverslag.

Voortgangsgesprekken

Jaarlijks wordt ten minste eenmaal overleg met het bevoegd gezag van de mbo-instelling gevoerd over de voortgang van de uitvoering van het kwaliteitsplan en over de aanpak van jongeren in een kwetsbare positie. Dit gesprek wordt gezamenlijk gevoerd door MBO in Bedrijf en de mbo-accountmanagers op basis van de jaarlijkse tussenrapportages, die de instellingen zelf opstellen, en de eerder genoemde mbo-instellingsrapportage. MBO in Bedrijf stelt op basis van deze gesprekken en de rapportages van de instellingen jaarlijks een voortgangsrapportage op sectorniveau op over de uitvoering van de kwaliteitsafspraken.

Rapportages

De tussenrapportages dienen jaarlijks voor 1 maart ingeleverd te worden. Voor deze datum is gekozen omdat instellingen in die periode hun plannen voor het volgende schooljaar opstellen en daarbij de inzichten uit hun tussenrapportages kunnen gebruiken. Met het oog op het verminderen van administratieve lasten kan deze tussenrapportage één op één worden opgenomen in het geïntegreerd jaardocument.

Deadlines

Op 1 maart 2019 dient u uiterlijk een schriftelijke eindrapportage in bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), op Postbus 606, 2700 ML te Zoetermeer. Voor de rapportages wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een format ontwikkeld dat past binnen het geïntegreerd jaardocument en aansluit bij de opzet van het kwaliteitsplan (beschikbaar 2015).

Deadline tussenrapportages: 1 maart 2016, 1 maart 2017 en 1 maart 2018

Deadline eindrapportage: 1 maart 2019