Wat als de deadline van 30 april niet haalbaar is?

Op grond van de Regeling Kwaliteitsafspraken MBO moet het kwaliteitsplan uiterlijk op 30 april 2015 ingediend worden. Er zijn twee opties als dit niet haalbaar blijkt:  

1) In incidentele gevallen kan hier door omstandigheden worden afgeweken, bijvoorbeeld als er meer tijd nodig is om draagvlak te verkrijgen bij studenten en docenten. Hiervan dient wel melding te worden gemaakt bij DUO. Zie ook de toelichting bij artikel 2.6

“Het is, in het bijzonder in verband met de beoordeling van het thema stimuleren van excellentie en in verband met de betaling, van belang dat instellingen het kwaliteitsplan niet later dan 30 april 2015 indienen. In het uitzonderlijke geval dat een instelling deze termijn door omstandigheden niet kan halen, maakt de instelling daar onmiddellijk nadat dit bij de instelling bekend is melding van bij de minister. In dat geval draagt de instelling er zorg voor dat het kwaliteitsplan alsnog zo spoedig mogelijk na 30 april 2015 wordt ingediend. Aangezien het te laat indienen gevolgen heeft voor de betalingsmogelijkheden, vindt de eerste betaling, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, in dat geval plaats in september 2015.“

2) Het door het CvB geaccordeerde kwaliteitsplan wordt uiterlijk op 30 april ingediend. In het plan wordt toegelicht dat het op onderdelen nog kan worden aangepast vanwege afstemming met bijvoorbeeld de ondernemingsraad of de raad van toezicht.