Wat gebeurt er met de verdeling van het investeringsbudget als een deel van de instellingen geen kwaliteitsplan indient?

Het investeringsbudget wordt verdeeld over de instellingen “die meedoen”; dat is “aan de voorwaarden voldoen”. Instellingen “die niet meedoen” delen niet in de pot. 

Het geld wordt over de deelnemende instellingen verdeeld volgens de rekenregels die in de Regeling Kwaliteitsafspraken MBO staan:

• Tweederde deel [van het investeringsbudget] wordt over deze instellingen verdeeld naar rato van hun Rijksbijdrage (“het totaal van de voor dat kalenderjaar op grond van artikel 2.2.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB berekende rijksbijdragedelen voor die instelling”);

• Eenderde deel [van het investeringsbudget] wordt over deze instellingen verdeeld naar rato van het aantal niveau 2 deelnemers (“het aantal deelnemers dat is ingeschreven voor een basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de wet en dat voor bekostiging in aanmerking komt”).