In de Regeling Kwaliteitsafspraken MBO staat dat een plan gewijzigd moet worden als er in het oorspronkelijke kwaliteitsplan minder geld besteed wordt aan een beschreven activiteit. Wanneer moet er nog meer aan de meldingsplicht voldaan worden?

De subsidieontvanger dient alle wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de subsidie te melden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Welke wijzigingen dat zijn wordt in de regelgeving niet nader omschreven. De subsidieontvanger dient dit zelf te beoordelen. Bij de kwaliteitsafspraken zal het in de regel gaan om wijzigingen in de inhoud van het kwaliteitsplan, de doorlooptijd van de daarin opgenomen maatregelen en/of de begroting.