Om de kwaliteit van uw instelling verder te verbeteren en daarbij aanspraak te doen op de extra financiële middelen, vraagt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap u een kwaliteitsplan op te stellen. De leidraad voor uw kwaliteitsplan wordt gevormd door zes landelijk geformuleerde beleidsthema's. In uw kwaliteitsplan wordt u gevraagd zoveel mogelijk per thema SMART-doelstellingen te formuleren. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Maar voordat u hiermee aan de slag gaat, informeren we u over wat de thema’s inhouden. Daarom zijn alle thema’s per stuk hieronder uiteengezet.