Beroepspraktijkvorming

Een van de landelijke vastgestelde beleidsthema’s waarop mbo-instellingen gericht inzetten om de onderwijskwaliteit verder te verhogen is Beroepspraktijkvorming (bpv). Bpv is een belangrijk onderdeel van de beroepsopleiding. De leerling maakt tijdens de bpv kennis met de beroepspraktijk en brengt de theoretische kennis die hij heeft opgedaan in de praktijk en maakt zich werknemersvaardigheden eigen. Het is van belang dat een opleiding goed aansluit op de arbeidsmarkt. De bpv is dan ook een verplicht onderdeel van iedere mbo-opleiding, die in sterke mate de kwaliteit van de opleiding bepaalt.

Begeleiding vanuit school

Het is de taak van de school om de leerling bij de bpv te begeleiden. Uit de BPV monitor (2011) blijkt dat ongeveer een kwart van de mbo-studenten (zowel bol als bbl) ontevreden is over de kwantiteit van de begeleiding door de instelling tijdens de bpv: studenten gaven daar aan dat ze niet voldoende begeleiding vanuit school kregen en dat de bpv-begeleider te weinig tijd voor hen nam (25% bol, 20% bbl). De hiervoor genoemde aanleiding is nog steeds relevant, zo blijkt uit recentere metingen van de studenttevredenheid in 2014 en 2016. Volgens de tussentijdse resultaten van de bpv-monitor 2016 vindt een kwart van de studenten het aantal contactmomenten met de begeleider van school en de praktijkbegeleider van het leerbedrijf samen, te weinig. Uit de JOB-monitor 2016 blijkt dat 19% van de studenten ontevreden is over de begeleiding door de school tijdens de stage.  Door middel van een kwaliteitsafspraak wil minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Jet Bussemaker, stimuleren dat de kwaliteit van de bpv verbetert. Zo kunnen instellingen arrangementen met de arbeidsmarkt in hun kwaliteitsplan opnemen om de kwaliteit van de begeleiding door de school bij de bpv te verhogen.

Kwaliteitsplan

Instellingen kunnen in het kwaliteitsplan ook aandacht besteden aan hun eigen rol tijdens de bpv-periode. Hoe is de taakverdeling tussen instelling, leerbedrijf en student? Hoe kan er voor voldoende beschikbaarheid van bpv-plekken worden gezorgd? Hoe begeleidt de instelling studenten tijdens de bpv-periode? Hoe komt de matching tussen student en bpv-plek tot stand? En worden bpv-plekken systematisch beoordeeld en geëvalueerd? De Handreiking kwaliteitsplan mbo en handreiking verbeterplan bpv kan u hierbij ondersteunen.

Sommige instellingen profileren zich met een stagegarantie (en zelfs baangarantie). Ligt stagegarantie voor alle sectoren en regio’s binnen handbereik? En wat is daarvoor nodig?

Informatie en inspiratie

Voor meer informatie kunt u kijken op: