Professionalisering

Een van de landelijke vastgestelde beleidsthema’s waarop mbo-instellingen gericht inzetten om de onderwijskwaliteit verder te verhogen is Professionalisering. Professionalisering gaat over de begeleiding en ontwikkeling van docenten en de aansluiting van de professional met het bedrijfsleven. Het doel is om scholen en docenten in staat te stellen zich optimaal op hun hoofdtaak te richten: het verzorgen van goed onderwijs zonder onnodige (administratieve) lasten en regeldruk.

Professionele ontwikkeling

Docenten, instructeurs en onderwijsmanagers vormen de spil van het onderwijs in het mbo: zij bepalen in hoge mate de onderwijskwaliteit, de leerlingprestaties en de tevredenheid en het welbevinden van leerlingen. Het is daarom belangrijk dat zij bekwaam zijn én blijven, gedurende hun loopbaan investeren in hun professionele ontwikkeling en daartoe ook in de gelegenheid worden gesteld. Het geven van onderwijs is echter niet (alleen) een individuele aangelegenheid: onderwijsteams dragen binnen de instellingen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderwijs, maar ook voor kwaliteitsborging en -verbetering. Het is daarom belangrijk dat er binnen de teams sprake is van een (verdere) professionele houding en een lerende cultuur die professionalisering verder stimuleert.

De Lerarenagenda

De Lerarenagenda 2013-2020 (PDF, 54 KB) is het resultaat van een breed gedragen visie op het leraarschap door leraren, schoolleiders, opleiders, bestuurders en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op de vernieuwde website delerarenagenda.nl kunnen onderwijsprofessionals tips, inzichten en ervaringen over het beroep delen. Belangrijke thema’s, met daarbinnen verschillende onderwerpen, zijn ‘een goed begin voor startende leraren’, ‘scholen als lerende organisaties’ en ‘alle leraren bekwaam en bevoegd’. In het Nationaal Onderwijsakkoord (PDF, 98 KB) (NOA) zijn onder andere afspraken gemaakt over het lerarenregister, over het verbeteren van de pedagogisch-didactische vaardigheden van instructeurs en over het bieden van voldoende tijd en ruimte aan docenten om zich te professionaliseren.

Aanvulling op bestaand plan van aanpak

Sinds 2012 is de regeling Bekwaamheid management en professionalisering onderwijspersoneel (PDF, 354 KB) van kracht. U heeft hier als instelling een plan van aanpak voor gemaakt dat destijds is beoordeeld door MBO in Bedrijf. Voor de kwaliteitsafspraken dient u dit plan te actualiseren en aan te vullen op basis van de thema’s van de Lerarenagenda en de NOA- afspraken. U geeft in het plan aan in welke mate u binnen instelling initiatieven gaat nemen ten aanzien van de onderwerpen binnen de Lerarenagenda, de regeling Bekwaamheid management en professionalisering onderwijspersoneel en het NOA. En welke ontwikkelingen u in gang gaat zetten om de professionele ontwikkeling van het personeel te stimuleren.

Handreiking kwaliteitsplan

Instellingen kunnen bij het opstellen van het kwaliteitsplan voor professionalisering gebruikmaken van de Handreiking kwaliteitsplan mbo. Hierin zijn de thema’s opgenomen uit de Lerarenagenda, de regeling Bekwaamheid management en professionalisering onderwijspersoneel en het NOA.