Studiewaarde

Een van de landelijke vastgestelde beleidsthema’s waarop mbo-instellingen gericht inzetten om de onderwijskwaliteit verder te verhogen is Studiewaarde. Onder studiewaarde wordt verstaan de mate waarin een mbo-instelling erin slaagt meer studenten dan voorheen te begeleiden naar een zo hoog mogelijk diploma, gegeven hun vooropleiding. Op deze manier worden instellingen gestimuleerd om onderwijs van zodanige kwaliteit te geven, dat de student het hoogst haalbare niveau kan bereiken.

Een aanvulling op de reguliere bekostiging

Vanaf 2016 krijgen mbo-instellingen een extra beloning (de resultaatafhankelijke beloning) als zij meer studenten dan voorheen begeleiden naar een hoger diploma dan men zou verwachten op basis van hun vooropleiding. Dit noemen we studiewaarde (voorheen studiesucces). In 2016 is hiervoor €99 miljoen gereserveerd en vanaf 2017 €116 miljoen.

Waar beter onderwijs tot uitdrukking komt in betere resultaten, wordt dit beloond. Voor de thema’s voortijdig schoolverlaten (vsv), studiewaarde en kwaliteit van de beroepspraktijkvorming geldt dat goede resultaten beloond (zullen) worden. De beloning van studiewaarde is een aanvulling op de reguliere bekostiging, extra middelen voor het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten en het investeringsbudget voor het kwaliteitsplan.

Studiewaarde in het kwaliteitsplan

In het kwaliteitsplan beschrijft de instelling hoe er wordt ingezet op studiewaarde. Dit kan door een verwijzing naar generieke maatregelen voor verbetering van de onderwijskwaliteit die naar verwachting leiden tot betere resultaten op studiewaarde. Instellingsbesturen kunnen ook gericht inzetten op het beïnvloeden van de score op de indicator studiewaarde. Een analyse van de uitgangssituatie kan helpen in beeld te krijgen waar verbetermogelijkheden liggen. Als bekend is welke eenheden het goed doen en welke een minder goede uitgangssituatie hebben, kan worden gekozen extra middelen te investeren om de studiewaarde van juist die eenheden te vergroten. Voorbeelden hiervan zijn een beter intake- en plaatsingsbeleid en gerichte inzet op interne doorstroom van leerlingen, zeker als hun vooropleiding aanleiding geeft dat een niveau hoger ook haalbaar kan zijn.

Animatie Indicator Studiewaarde

Voor een visuele uitleg van de werking van de resultaatafhankelijke beloning van studiewaarde kunt u de animatie bekijken.

Voor een nadere toelichting op de berekening van studiewaarde en de rekenregels die gehanteerd worden om de (hoogte van de) beloning te bepalen klikt u hier.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met uw accountmanager.

Door technische problemen kan de foto niet worden geladen. Excuses voor het ongemak, er wordt gewerkt aan een oplossing.

Animatie indicator Studiewaarde

Publicatie Staatscourant betreffende resultaatafhankelijke beloning van studiewaarde

Op 6 maart is de wijziging van de Regeling kwaliteitsafspraken voor de resultaatafhankelijke beloning van studiewaarde in de Staatscourant gepubliceerd. Op grond van deze wijziging worden instellingen eind 2016 beloond als zij er beter dan de voorgaande jaren in zijn geslaagd studenten te begeleiden naar een hoger diploma.

Eerste definitieve scores studiewaarde en eerste beschikking resultaatafhankelijke bekostiging studiewaarde

De bekostigde mbo-instellingen hebben eind november 2016 de beschikking van DUO
ontvangen waarin de definitieve scores studiewaarde over het studiejaar 2014-2015 van
de instelling zijn vastgesteld alsmede de resultaatbekostiging die daarmee gepaard gaat.
Op een enkele uitzondering na wijken de scores niet veel af van de voorlopige scores die
men in het voorjaar kreeg. De instelling kan nog vóór de kerst de resultaatbekostiging
tegemoet zien.

De resultaatbekostiging die de instelling hiermee ontvangt is een beloning voor de
inspanningen om mbo-studenten te stimuleren en te begeleiden tot een mbo-diploma
met een zo hoog mogelijk niveau. De minister acht dit een van de kerntaken van het
mbo en ziet dit als een bijdrage aan een zo goed mogelijke start van mbo’ers op de
arbeidsmarkt.
Ook in de komende studiejaren zullen de instellingen voor de resultaten studiewaarde
worden beloond.

De instellingen krijgen van hun accountmanager dezelfde informatieset als geleverd is bij
de voorlopige gegevens:
- een overzicht bij de scores op studiewaarde per eenheid (domein-niveau) en de
bekostiging die dit oplevert;
- een overzicht van de studiewaarde per domein/niveau eenheid uitgesplitst naar de
vooropleiding in het voortgezet onderwijs
Voor het analyseren van de resultaten worden begin december 2016 de individuele
gegevens van de gediplomeerden (met “naam en rugnummer”) in het systeem Entree
van DUO beschikbaar gesteld voor instellingen.
Wij overleggen over en werken samen met de MBO Raad over de verdere ontwikkeling
van de informatievoorziening. Dit krijgt spoedig een vervolg.

De informatievoorziening krijgt eveneens een vervolg in de mboscanner
(www.mboscanner.nl) die eveneens vergelijkingsinformatie bevat.
De derde week van Half december 2016 (over drie weken) is de mbo-scanner gevuld met
(1) de definitieve vsv-cijfers over 2014-15, (2) de definitieve studiewaarde-scores op
opleidingsniveau van 2014-2015 (3) de inschrijfgegevens van de instellingen per 1
oktober 2016.

Documenten