Intensivering van het taal- en rekenonderwijs

Een van de landelijke vastgestelde beleidsthema’s waarop mbo-instellingen gericht inzetten om de onderwijskwaliteit verder te verhogen is de intensivering van het taal- en rekenonderwijs. Taal- en rekenvaardigheden vormen de basis van ons onderwijs.

Belang taal en rekenen

Taal en rekenen zijn voor alle studenten van belang om lessen goed te kunnen volgen, goed te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt en in de samenleving als geheel. Daarnaast zijn taal en rekenen noodzakelijk voor een gemakkelijke doorstroom naar een vervolgopleiding.

Structurele verhoging

Het structureel verhogen van de taal- en rekenvaardigheden is een belangrijke landelijke beleidsdoelstelling. In de regeling Intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo (2009) en de wijziging van de regeling Intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo (2013) wordt beschreven aan welke activiteiten instellingen kunnen denken voor het verhogen van de kwaliteit van hun taal- en rekenonderwijs: aanpassingen in de didactiek en pedagogiek, toetsing van deelnemers, extra onderwijstijd voor taal en rekenen, nieuwe of aangepaste faciliteiten, professionalisering van docenten en overige functionarissen of andere activiteiten die gericht zijn op de intensivering van taal- en rekenonderwijs.

Aanvulling bestaand plan

In 2010 heeft elke instelling naar aanleiding van de regeling een Implementatieplan Nederlandse taal en rekenen opgesteld. Voor de kwaliteitsafspraken kunt u dit plan actualiseren met oog op het behalen van de benodigde taal- en rekenvaardigheden per niveau en studierichting. U kunt daarbij ook aandacht besteden aan de implementatie van de centrale examinering bij uw instelling. De beschikbaar gestelde Handreiking kwaliteitsplan mbo helpt u hierbij.

Tips van Steunpunt taal en rekenen mbo

Op de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo kunt u tips en taal-en rekenpraktijken vinden. U kunt deze gebruiken ter inspiratie. In 2014 is vanuit het Steunpunt de ‘Startrapportage intensiveringstraject rekenen mbo’ verschenen met daarin succesfactoren, zorgpunten en concrete maatregelen voor rekenen. Het steunpunt heeft daarnaast de brochure ‘Van leesclub tot boekenbattle’ uitgegeven waarin acht praktijkvoorbeelden van leesplezier in het mbo staan beschreven.

Informatie en inspiratie

Voor verdere informatie en inspiratie kunt u kijken op: